Delatnosti

Usluge privrednim društvima

Agencija ASK-me vam pruža usluge:

 • Izrade pravilnika o kancelarijskom poslovanju i mogućnost uvođenja elektronskog delovodnika.
 • Izrada liste kategorija sa rokovima čuvanja registraturskog materijala,
 • Saradnja sa nadležnim regionalnim arhivom,
 • Arhivističko i registratursko sređivanje arhive,
 • Popis i izlučivanje bezvrednog registraturskog materijala,
 • Izrada arhivske knjige i formiranje depoa,
 • Zaštite, poverljivosti podataka i čuvanje poslovne tajne,
 • Preuzimanja, smeštaja i čuvanja arhive,
 • Digitalizacije i smanjenja troškova smeštaja arhivske građe,
 • Popis osnovnih sredstava putem barcod-a.

Usluge građanima

Agencija ASK-me nudi građanima:

Mogućnost da za vas izvrši istraživanja koja je značajno da se sprovedu sistematično, brzo i celovito. Za tu priliku bili bi angažovani profesionalci, bivši arhivski radnici, koji će zahvaljujući dobrom poznavanju arhivske građe, strukture fondova i arhivističkih propisa efikasno i brzo realizovati istraživanje za vaše potrebe.
Na taj način bi ste došli do informacija koje su vam neophodne pri pisanju lnjiga ili ostvarivanja nekih ličnih ili porodičnih prava.

Postupak za realizaciju istraživanja po vašim zahtevima:

 • Stranka se e-mailom, telefonom ili faxom obrati agenciji ASKme sa detaljnim podacima o vrsti zahteva, ličnosti ili događaju koji se želi istražiti i detaljima od značaja za istraživanje.
 • Agencija ASKme potvrđuje prijem, obaveštava da li se zahtev može uzeti u razmatranje i koji je avansni iznos potrebno uplatiti za istraživački rad.
 • Istraživači angažovani od strane agencije realizuju istraživanje odmah po uplati avansa.
 • Rezultati istraživanja, overene kopije dokumenata ili skenirana dokumenta zavisno od zahteva dostavljaju se stranci odmah po uplati iznosa po računu.

Knjigovodstvene usluge


NAPOMENA: Arhivska građa vlasništvo je arhivskih ustanova i i zvanična dokumenta na osnovu evidencije može izdati samo arhiv u kome se tražena dokumenta čuvaju. Agencija ASKme nema prava nad dokumentima, ali ih pronalazi u arhivima, pribavlja njihove kopije i dostavlja strankama. Istraživanja se vrše u arhivskoj građi koja je otvorena za istraživanje, odnosno mlađa od 30 godina.